สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
งานวิจัย ปี 2551
 
 
           การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดุแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง
         เพื่อศึกษาว่าโครงการดำเนินงานประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีการดำเนินงานตามสภาพจริงอย่างไร ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง และแนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุในอนาคตควรเป็นอย่างไร .....
  Download

           รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
         มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อศึกษาทบทวนการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุน ผู้สูงอายุ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทย และเพื่อจัดทำแผนในการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ .....
  Download

           การเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุ (ฉบับสมบูรณ์)
         ในการวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ของผู้สูงอายุ การเข้ารับบริการตามสิทธิและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจและความต้องการในการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุในการมุ่งคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ .....
  Download

    Back